Etos

Visie

By Gekombineerde Skool Noorderlig streef ons daarna om deur middel van kwaliteit onderrig en die gebruik van moderne tegnologie en onderrigmetodes, leerders tot hul vollepotensiaal te lei.

Ons motiveer leerders om doelgerig die toekoms te beplan met kort- sowel as langtermyn doelwitte.

Elke leerder word holisties benader sodat daar aan al die verskillende akademiese-, kulturele-, sport-, en sosiale aktiwiteite deelgeneem kan word.

Gemeenskapsbetrokkenheid is ook 'n sleutel faktor en almal word aangemoedig om deel te neem aan die opvoedongs- en onderrigproses.

Deurlopende personeelontwikkeling verseker die beste kwaliteit onderrig. So ondersteun die personeel mekaar deur vaardighede te deel en indiensopleiding vind plaas.

Elke personeellid, sowel as leerder, word gemotiveer om sy Godgegewe talente te ontwikkel en uit te leef. Deur verantwoordelikheid te neem in elke area waarin ons betrokke is, bereik ons die hoogste vlakke van sukses en so streef ons na uitstekendheid sodat ons aan ons leuse kan voldoen:

"STANDVASTIG EN GETROU"

Missie

Om gehalte onderrig te verskaf deur gebruik te maak van die nuutste onderrigmetodes en moderne tegnologie om leerders tot hul volle potensiaal te lei.

Om 'n positiewe atmosfeer te skep waarin die leerders veilig sal voel en so tot hul volle potensiaal gelei kan word.

Om elke leerder holisties te benader sodat daar aan al die verskillende akademiese-, kulturele-, sport- en sosiale aktiwiteite deelgeneem kan word. So ontwikkel die leerder op fisiese-, emosionele- en sosiale vlak.

Om persoonlike ontwikkeling te stimuleer en sodoende die personeel te motiveer sodat hy/sy hul volle potensiaal saam met die leerders sal bereik.

Waardes

Trots: om dit waarvoor ek omgee, te respekteer en die tradisies van die skool te koester.

Integriteit: om getrou te wees aan myself, aan mekaar, ons skool en ons land.

Liefde: om liefde vir my ouers, gesin, familie, vriende, skool en die gemeenskap te kweek.

Geloof: om ‘n vaste vertroue in God, my eie vermoëns, my skool en my land se toekoms te hê.

Empatie: om belang te stel in mekaar, vir mekaar om te gee en ons medemens in liefde te ondersteun.

Respek: om respek te hê vir myself, die mense en eiendom om my.

Dissipline: om myself te dissiplineer ten opsigte van gedrag en voorkoms

Skoollied

1. Wyd weergalm deur die Oosrand
heerlik klink uit vollebors
skone soete klanke
om jou naam met lied te eer

Koor : Ons geliefde skool Noorderlig
daar werk ons saam hand-aan-hand
en strewe na ons leuse
standvastig en getrou
en strewe na ons leuse
standvastig en getrou

2. Ons sal handhaaf en bou
afstand kan nie breek ons trou
jare kom en gaan
altyd sal ons jou onthou

Delport Kratz